Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Grafmark Studio

Martin Rákosník
se trvalým bydlištěm Moravská 641, 560 02 Česká Třebová
IČ: 08150311,
Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Kontaktní údaje: Moravská 641, 560 02 Česká Třebová
Adresa elektronické pošty info@grafmark.cz
Telefon +420 601 356 859
Zákaznická podpora je dostupná v pondělí až neděle od 10:00 do 22:00, a to jak pro zájemce o služby tak pro klienty.
(dále jen „Poskytovatel”)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP”) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník”) a stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování reklamních služeb se zaměřením na vytváření webových stránek a marketingových služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem prostřednictvím elektronického formuláře Poskytovatele (dále jen „Smlouva”) a tvoří její nedílnou součást.

1.2 Předmětem Smlouvy je
a) vytvoření webových stránek, které slouží na vytváření a správu webových stránek nebo e-shopu a služeb elektronické pošty na serverech Poskytovatele (dále jen “Redakční systém”);
b) zprostředkování registrace a registraci doménových jmen druhé úrovně v síti internet v centrálních registrech doménových jmen;
c) poskytování doplňkových služeb..
(dále společně jen jako „Služby” nebo jednotlivě „Služba”).

1.3 Služby včetně jejich parametrů a vlastností jsou Poskytovatelem prezentovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.grafmark.cz (dále jen „Webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní”).

1.4 VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít Služeb Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5 Ustanovení odchylná od VOP si Poskytovatel a Objednatel (dále též souhrnně jako „Smluvní strany”) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními VOP.

1.6 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Objednatel musí být osoba starší 18 let.

2. Uživatelský účet

2.1 Na Webové stránce Poskytovatele vyplní zájemce o Služby Poskytovatele registrační formulář “Vytvořit web nebo e-shop”. Vyplněním registračního formuláře a zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím s obchodními podmínkami grafmark.cz” zájemce o Služby Poskytovatele souhlasí s těmito VOP a vztahují se na něj ustanovení těchto VOP.

2.2 Poskytovatel může Objednateli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

2.3 Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.

3. Uzavření Smlouvy

3.1 Objednávku Služeb je možno učinit na web pod záložkou „Poptávkový formulář” nebo e-mailem. Pro objednání Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář nebo zašle objednávku e-mailem. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.1.1 Objednání služby Web Basic, Web Standard, Web Premium nebo marketingové služby
 • 3.1.2 délce poskytování Služeb – minimálně jeden rok,
 • 3.1.3 způsobu úhrady ceny Služeb.

3.2 Před odesláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU”.

3.3 Objednatel je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za úplné a pravdivé.

3.4 Objednatel odesláním objednávky prohlašuje, že se dostatečně seznámil s vlastnostmi a funkčností Redakčního systému a že tyto vlastnosti a funkčnost považuje za dostatečné.

3.5 Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v poptávkovém formuláři či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele”).

3.6 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel odešle akceptaci objednávky zaslané Objednatelem. Poskytovatel tuto akceptaci objednávky zašle na adresu elektronické pošty Objednatele včetně výzvy k uhrazení odměny Poskytovatele za poskytnutí licence k Redakčnímu systému a ceny souvisejících služeb dle čl. 4 VOP, a to včetně variabilního symbolu platby. Spolu s akceptací objednávky zasílá Poskytovatel Objednateli rovněž aktuální znění VOP ve formátu PDF.

3.9 Dodací lhůta Služby uvedená v akceptaci Objednávky počíná běžet ode dne uhrazení měsíčního poplatku a pokud si Objednatel přeje doménu a webový hosting uhradí 1000 Kč.

3.7 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje nestandardní Služby, může si Poskytovatel vyžádat před přijetím Objednávky až sedm (7) pracovních dnů na posouzení objednávky.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP).

3.9 Veškerá prezentace Služeb umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.10 Poskytovatel nezaručuje, že služby Grafmark.cz splní specifické požadavky Objednatele a neodpovídá za škody tímto způsobené (ušlý zisk). V případě zájmu o doprogramování může být objednávka řešena individuálně jako tvorba webové stránky na míru (v závislosti od aktuálně volných kapacit).

4. Platební podmínky, odměna a cena souvisejících služeb

4.1 Webové rozhraní obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení výše odměn Poskytovatele. Výše odměn jsou uvedeny i včetně daně z přidané hodnoty. Poskytovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.2 Odměna Poskytovatele se skládá z:
a) odměny za vytvoření webových stránek nebo marketingových služeb a
b) ceny souvisejících služeb.
Souvisejícími službami se rozumí zejména objednávka domény a doplňkové služby.

4.3 Odměna za poskytnutí licence k Redakčnímu systému je účtována Poskytovatelem jako 1 měsíční nebo 12 měsíční úhrnná částka. Faktury budou vystavovány Poskytovatelem vždy nejvýše 15 dnů před zahájením období poskytování Služeb. V případě závazku Objednatele k nabytí licence Redakčního systému Poskytovatele na 24 měsíců včetně závazku využití souvisejících Služeb získává Objednatel slevu na cenu, a to ve výši, která je uvedená na Webových stránkách.

4.4 Výše Odměny a cen souvisejících služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou služby využívány. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Odměny či cen souvisejících služeb na Webovém rozhraní, není Poskytovatel povinen Službu za tuto chybnou výši Odměny poskytnout. V takovém případě si Poskytovatel rovněž vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené Smlouvy.

4.5 Odměnu a cenu souvisejících služeb může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:
a) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 217140135/0300, vedený u společnosti Československá Obchodní Banka a.s. (dále jen „Účet prodávajícího”)

4.6 Odměna za využití služby je splatná do 15 dnů od uzavření Smlouvy. Cena za související služby je splatná na základě zálohové faktury nebo faktury vystavené Poskytovatelem do 5 dnů od objednávky Objednatele. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel a Objednateli jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat Odměnu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.7 Závazek Objednatele uhradit Odměnu či cenu souvisejících služeb je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.8 V případě, že Objednatel uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek zpoždění aktivace či deaktivaci Služeb z důvodu nemožnosti spárovat platbu s fakturou.

4.9 V případě, že Poskytovatel nebo Objednavatel vypoví Smlouvu či omezí poskytované Služby, nevzniká Objednateli nárok na slevu z již uhrazené odměny či na vrácení její poměrné části.

4.10 Uživatel si může zvolit jiný balík služeb (např. Objedná si přechod z balíku Start na Standard, nebo naopak). Uživatel objedná změnu balíčku služeb i odesláním žádosti o změnu balíčku prostřednictvím emailu na info@grafmark.cz. Po obdržení žádosti Provozovatel nastaví balík služeb dle žádosti Uživatele.

Při změně na vyšší balík služeb, Provozovatel vystaví Uživateli zálohovou fakturu na doplatek alikvotní částky.

Při změně na vyšší balík služeb, pokud byly při nižším balíčku zakoupené doplňkové služby, které jsou součástí vyššího balíčku, Provozovatel nevrací poplatek za nespotřebované předplatné zakoupených služeb.

Při změně na nižší balík služeb, Provozovatel nevrací rozdíl předplatného za služby Grafmark.cz za období od momentu objednávky nižšího balíku služeb po ukončení současného fakturačního období vyššího balíčku služeb.

4.11 Případné slevy poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

5. Licence a související služby

5.1 Poskytovatel na základě Objednatelem provedené úhrady Odměny za poskytnutí licence k Redakčnímu systému poskytne Objednateli nevýhradní licenci na webové stránky Poskytovatele, a to v mezích a rozsahu daném těmito VOP. Pro plné využití takto poskytnuté licence se Poskytovatel zavazuje dodat Objednateli služby související s užíváním software, webhosting, doménu a postimplementační podporu software, a to v dále uvedeném rozsahu.

5.2 Webhosting Redakčního systému zahrnuje umístění software na serveru třetí strany a činí garanci těchto parametrů služby:

 • 5.2.1. Dostupnost Redakčního systému z prostředí internetu v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.2. Diskový prostor pro data, obrázky, emaily a přílohy v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.3. Datové průtoky v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.4. Přístup do administrace Redakčního systému s funkcemi software v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.
 • 5.2.5. Neomezený přístup k e-mailovým účtům pomocí protokolů SMTP, POP3, IMAP a v rozsahu popsaném v technické specifikaci umístěné na internetových stránkách Poskytovatele.

5.3 Postimplementační podpora zahrnuje následující plnění Poskytovatele:

 • 5.3.1. Pravidelný rozvoj Redakčního systému.
 • 5.3.2. Odstraňování vad Redakčního systému nahlášených Objednatelem po dobu platnosti licence
 • 5.3.3. Monitorování a ladění výkonu Redakčního systému.
 • 5.3.4. Využití komunikačního nástroje HelpDesk.
 • 5.3.5. Zasílání článků a informací z oblasti obchodování na internetu, novinkách v Redakčním systému.

5.4 V souvislosti s poskytováním webhostingových služeb a služeb elektronické pošty se Poskytovatel zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět dohled nad technickým vybavením – servery. V souvislosti splněním této povinnosti má Poskytovatel právo monitorovat obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti s webohostingovou službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a dále právo monitorovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službami.

5.5 Webhostingové služby a službu elektronické pošty nemusí Poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně Objednatele nebo na straně třetích osob. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za výpadky v dodávce elektrické energie, za výpadky datové sítě housingového centra nebo zásahy vyšší moci. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami, okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným programovým vybavením.

5.6 Při poskytování webhostingových služeb a služeb elektronické pošty může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb a dále může docházet k trvalé ztrátě (smazání) informací (dat) Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zálohování svých informací (dat) uložených na serveru Poskytovatele musí provádět samostatně a na své náklady dle služby kterou si vybere.

5.7 Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality webhostingových služeb a služeb elektronické pošty. V souvislosti s plněním této své povinnosti může Poskytovatel provádět plánované odstávky těchto služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru (dále jen „Odstávka služeb”). Odstávka služeb bude ve většině případů prováděna průměrně v rozsahu 60 minut měsíčně s tím, že v případě, že Poskytovatel nevyužije svého práva na Odstávku služeb v tomto rozsahu v konkrétním měsíci (v konkrétních měsících) může o tuto nevyčerpanou dobu prodloužit Odstávku služeb v následujících měsících (pro případ potřeby časově náročnějších opatření). V případě plánované Odstávky služeb oznámí Poskytovatel tuto Odstávku služeb předem tak, že informace o plánované Odstávce umístí v rámci Uživatelského účtu Objednatele, a to, je-li to možné, nejméně osm (8) hodin před započetím Odstávky služeb. Pokud to charakter Odstávky služeb dovoluje, bude Poskytovatel dle svých možností realizovat Odstávku služeb v době nižšího využívání Služeb (např. v nočních hodinách).

6. Užití služeb Objednatelem

6.1 Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Objednatelem. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Objednatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Objednatel tuto škodu Poskytovateli nahradit, případně vydat bezdůvodné obohacení tímto získané.

6.2 Objednatel nesmí Uživatelský účet a Služby užívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služeb další zákazníky Poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele.

6.3 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti”), odpovědnost za obsah informací ukládaných Objednatelem v souvislosti se Službami. Objednatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti se Službami (zejména porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv) a že Poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem či jinými osobami v souvislosti se Službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.

6.4 Objednatel nesmí v souvislosti se Službami ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

 • 6.4.1 zasahuje do práv k obchodní firmě, průmyslových práv, autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, např. neoprávněně zpřístupňované počítačové programy (včetně počítačových her), nástroje neoprávněně modifikující počítačové programy (tzv. cracky) atp.,
 • 6.4.2 porušuje právní normy upravující nakládání s pornografickými a erotickými materiály,
 • 6.4.3 porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

6.5 Služby nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně. Za nevyžádaná sdělení se považují i taková sdělení zasílaná elektronickou poštou, která adresáta obtěžují, ačkoliv se nejedná o nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti.

6.6 Objednatel nesmí v rámci Služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).

6.7 Objednatel nesmí v rámci Služby šířit počítačové viry.

6.8 Objednatel nesmí při využívání Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel nesmí Službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu nebo datové sítě Poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný nebo úplný výpadek těchto sítí. Webovou stránku Poskytovatele, uživatelský účet a Služby je možné využívat jen v souladu s jejich určením a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

6.9 Objednatel dále nesmí v rámci Služby umísťovat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele a dále na své webové stránky umisťovat hypertextové odkazy na obsah, který poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.

6.10 Služby nesmí být využívány pro ukládání velkých souborů, popř. pro zpřístupňování těchto velkých souborů třetím osobám za účelem jejich stahování (vytváření jejich kopií) ze serveru, bez vztahu k webovým stránkám Objednatele. Služba neslouží k ukládání videosouborů, na ukládání videosouborů prosím použijte specializovanou službu (Youtube). Dále je zakázáno zatěžovat server Poskytovatele nefunkčními scripty apod.

6.11 Objednatel se nesmí pokoušet proniknout na účty (stránky, diskové prostory apod.) jiných uživatelů serveru Poskytovatele.

6.12 Objednatel poskytuje úvěry, půjčky a hypotéky, je povinen předložit Poskytovateli do 5 dnů od odeslání objednávky příslušné dokumenty prokazující jeho oprávnění k provozování této činnosti na území České republiky. Tyto dokumenty je možné zaslat na elektronickou adresu Poskytovatele.

7. Webové stránky

7.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli Smlouvou licenci k užití webových stránek.

7.2 Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci k webovým stránkám jako nevýhradní, a to za podmínek níže uvedených.

 • 7.2.1 Licence k webovým stránkám je poskytována bez územního omezení.
 • 7.2.2 Objednatel je oprávněn redakční systém stránek a jejich funkce užít výhradně pro svou vlastní potřebu.
 • 7.2.3 Objednatel nabývá licenci po zprovoznění Webových stránek Poskytovatelem. Licence je poskytnuta na dobu účinnosti Smlouvy a zaniká pozbytím účinnosti Smlouvy. Jakmile se licence stane neúčinnou je Objednatel povinen ukončit užití webových stránek.
 • 7.2.4 Rozsah užití Webových stránek může být omezen technickými prostředky ochrany práv Poskytovatele.
 • 7.2.5 Objednatel je oprávněn Webové stránky užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a VOP a v souladu s určením Webových stránek.
 • 7.2.6 Objednatel nemůže oprávnění tvořící součást licence k Webovým stránkám, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Objednatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 • 7.2.7 Objednatel není oprávněn provádět změny Webových stránek.

7.3 Objednatel bere na vědomí, že Webové stránky jsou chráněny zejména autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití webových stránek. Autorem webových stránek či vykonavatelem autorských majetkových práv je Poskytovatel, kterému svědčí všechna práva duševního vlastnictví, zdrojové kódy včetně dobré pověsti a jeho úpravy nebo změny. Poskytovatel je dále vykonavatel majetkových autorských práv ke grafickým návrhům, šablonám a k samotné Službě.

7.4 Objednatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.

7.5 Objednatel bere na vědomí, že k řádnému užití Webových stránek může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Objednatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

7.6 Webové stránky umožňují Objednateli při vytváření webové stránky využít standardizované grafické šablony (v závyslosti na vybraném balíčku). Objednatel bere na vědomí, že oprávnění k užití jednotlivých standardizovaných grafických šablon a rozsah a způsob tohoto užití Objednatelem se řídí zvláštními smluvními ujednáními mezi Objednatelem a nositeli práv k těmto standardizovaným grafickým šablonám. Uživatel smí standardizované grafické šablony za pomoci redakčního systému na Webových stránkách využít výhradně na základě a v souladu s těmito zvláštními smluvními ujednáními.

7.7 Provozovatel si vyhrazuje právo provoz Webových stránek omezit pro plánované, nebo neplánované opravy a upgrady, bude-li to k zajištění provozu Webových stránek potřeba.

7.8 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout Webové stránky nebo marketingové služby dle svého uvážení, obzvláště v případech, kdy by provoz Webové stránky nebo marketingové služby Objednatelem poškozoval zájmy Provozovatele, nebo třetí strany.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).

8.2 Služba má vady v těch případech, pokud při jejím poskytnutí neodpovídá uzavřené Smlouvě. V ostatních případech se má za to, že Služba byla poskytnuta řádně.

8.3 Objednatel je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad Služby u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjsitit měl.

8.4 Objednatel je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad Služby u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistiit, nejpozdějši však do šesti měsíců od poskytnutí Služby.

8.5 V případě, že Služba byla poskytnuta vadně, má Objednatel právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny této Služby.

8.6 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Služby věděl či pokud Objednatel vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podkladky pro poskytnutí Služby nebo že Službu využíval v rozprou se Smlouvou, VOP nebo pokyny Poskytovatele.

8.7 Práva z vadného plnění je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele, a to prostřednictvím adresy elektronické pošty Poskytovatele info@grafmark.cz, přičemž Objednatel je povinen specifikovat zpochybněnou Službu, důvod zpochybnění Služby, přesný popis charakteru vad a množství vad.

8.8 Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Poskytovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby a se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby. Poskytovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Objednatelem nedohodnul jinak. O uplatnění a vyřízení nároků z vadného plnění vystaví Poskytovatel Objednateli písemné potvrzení.

9. Právo na odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objednatel tímto dává souhlas Poskytovateli předčasně poskytnout Službu a splnit tak jeho dluh.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může Objednatel zasílat na adresu trvalého bydliště Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@grafmark.cz.

9.3 V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí Objednateli zaplacenou Odměnu a cenu souvisejících služeb do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým Odměnu a cenu souvisejících služeb od Objednatele obdržel. Objednatel tímto souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zaplacenou Odměnu a cenu souvisejících služeb vrátil prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet, který Objednatel Poskytovateli sdělí.

9.4 Započal-li Poskytovatel s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Objednatel Poskytovateli poměrnou část sjednané Odměny a ceny souvisejících služeb za plnění poskytnuté do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli. V tomto případě Poskytovatel Objednateli vrátí jen tu část Odměny a ceny souvisejících služeb, která převyšuje cenu již poskytnutého plnění.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, resp. uzavřením Smlouvy dle čl. 3, potvrzuje Objednatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

10.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Objednatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

10.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

10.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Objednatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

10.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Objednateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

10.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje Objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Objednatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

10.7 Objednatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

10.8 Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10.9 Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění Smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné Smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

10.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

10.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním formuláře:

 • 10.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň
 • 10.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 10.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Objednatel se zasílám informací dle bodu 10.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • 10.11.3 souhlas dle tohoto odstavce může Objednatel kdykoli písemně odvolat na info@grafmark.cz.

10.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Objednatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

10.13 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů Objednatele zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Objednatel je správcem těchto údajů.

10.14. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 10.15 – 10.17 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

10.15 Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

 • 10.15.1 běžné osobní údaje,
 • 10.15.2 zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Objednatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

10.16. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování webových stránek nebo marketingovými službami uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

10.17. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 10.19 těchto podmínek.

10.18. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele zpracovávat osobní údaje klientů Objednatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

10.19 Objednatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel webhostingu a domény. Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů smluvními doménovými registrátory Poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vedení údajů o Objednateli v centrálních registrech doménových jmen (od okamžiku registrace doménového jména). Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů subdodavatelem helpdesk systému Poskytovatele. Objednatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí Objednatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout Objednateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 

10.20 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • 10.20.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Objednatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění Smlouvy.
 • 10.20.2 Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 • 10.20.3 Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • 10.20.4 Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 • 10.20.5 K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 10.19 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 • 10.20.6 Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 • 10.20.7 Poskytovatel bude Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 • 10.20.8 Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 10.18 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Objednateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 • 10.20.9 Poskytovatel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil.

10.21 Objednatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

10.22 Objednatel nese odpovědnost za správnost všech osobních údajů uváděných v žádosti o registraci doménového jména, které se týkají osob uvedených v žádosti, a prohlašuje, že získal souhlas všech fyzických osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v centrálním registru doménových jmen a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Objednatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích, které Poskytovateli poskytl.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

11.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Objednatel může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1 Objednatel si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy může od Poskytovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné s považují všechny informace, které jsou, a/nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství Poskytovatele, zejména pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software sloužící k provozu Uživatelského účtu. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

12.2 Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, k nimž objednatel na základě smluvního vztahu s poskytovatelem umožní poskytovateli přístup, a to zejména tak, že žádnou důvěrnou informaci nerozšíří a nezpřístupní ji třetí straně, s výjimkou třetích stran, které se podílejí na poskytování služeb objednateli, např. napojení na API dopravních společností. Poskytovatel se dále zavazuje, že důvěrné informace objednatele nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel se zavazuje přijmout a udržovat taková vnitřní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k důvěrným informacím objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jakémukoliv zpracování, jakož i k jinému zneužití k tomu neoprávněnou osobou.

12.3 V případě ukončení účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) může Poskytovatel po předchozím písemném upozornění Objednatele odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serverech Poskytovatele.

12.4 V případě, že Objednatel změní nastavení jmenného serveru u příslušného doménového jména tak, že informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele nejsou nadále přístupná prostřednictvím příslušného doménového jména, může Poskytovatel po předchozím upozornění odstranit veškeré informace (data) Objednatele umístěné na serveru Poskytovatele.

12.5 Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.6 Objednatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). Na každé webové stránce vygenerované Poskytovatelem je krátký textový odkaz na Webovou stránku Poskytovatele.

12.7 Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku Poskytovatele jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem Poskytovatel.

12.8 Poskytování Služeb muže Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

12.9 Provozovatel nevstupuje do sporu mezi Objednatelem a jeho předchozím poskytovatelem webhostingu, resp. registrátorem domény. Za vlastníka webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo právnickou osobu, se kterou byl uzavřen smluvní vztah na základě čl. 3 VOP.

13. Kontrola Poskytovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

13.1 K poskytování služeb je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z VOP. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. (http://www.asociace-sos.cz/).

13.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů Poskytovatelem a Objednatelem.

13.4 Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@grafmark.cz. Objednatel se dále může obrátit na subjekty uvedené v článku 13 VOP.

14. Sankce

14.1 V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv platby související se Smlouvou může Poskytovatel pozastavit poskytování Služeb. V případě podstatného porušení Smlouvy je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, což má za následek zrušení Webových stránek Objednatele. V těchto případech je Poskytovatel oprávněn bez náhrady odstranit informace (data) Objednatele uložené na serveru Poskytovatele.

14.2 Bude-li Služba z nějakého důvodu deaktivována, zobrazí se na doméně informace o deaktivaci s kontaktními informacemi na poskytovatele.

14.3 V případě, že Objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. 6.4 VOP, může Poskytovatel ihned přerušit poskytování Služeb, je oprávněn zrušit Webové stránky Objednatele a může od Smlouvy odstoupit.

15. Garance dostupnosti

15.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli, který si zvolil balíček Premium, garanci dostupnosti Služby.

16. Trvání smlouvy

16.1 Smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou dle objednávky. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, nebo jedna strana písemně neoznámí druhé straně, že již nemá zájem na pokračování trvání Smlouvy, a to nejpozději 2 měsíce před jejím ukončením, platí, že se po uplynutí této doby se smluvní vztah stran mění na smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou.

16.2 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel po ukončení účinnosti Smlouvy zastaví poskytování Služeb a může zrušit Webové stránky Objednatele. Objednatel bere na vědomí, že není-li odměna Poskytovatele a/nebo náhrada nákladů na další časové období ve stanovené lhůtě uhrazena, Smlouva a registrace doménového jména bez dalšího zaniká.

16.3 Objednatel má právo smluvní vztah, na jehož základě získal Webové stránky a související Služby ukončit výpovědí, způsobem daným těmito VOP tak, že výpověď zašle Poskytovateli elektronicky na e-mailovou adresu Poskytovatele. U verzí měsíční licence Webových stránek výpověď počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po jejím odeslání a výpovědní doba činí 2 měsíce. V případě 12 měsíčních licencí redakčního systému je Objednatel oprávněn smluvní vztah ukončit i kdykoliv před uplynutím této doby.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na webových stránkách Poskytovatele www.grafmark.cz.

17.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

17.3 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.4 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

17.5 Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li ve VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Objednateli je doručováno na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v objednávce, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Objednatele. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

17.6 Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

17.7 Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

17.8 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.9 Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

17.10 Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování Moravská 641, 560 02 Česká Třebová, adresa elektronické pošty info@grafmark.cz, telefon +420 601 356 859, zákaznická podpora je dostupná v pondělí až pátek od 10:00 do 22:00, a to jak pro zájemce o služby tak pro Objednatele.

17.11 Tyto VOP jsou, není-li smluvně mezi Poskytovatelem a Objednatelem sjednáno jinak, platné a účinné od 15.10.2020.